KONKURS dla dzieci!

Kategoria: Aktualności Opublikowano: piątek, 12, październik 2018 Admin Drukuj E-mail

Narysuj, namaluj, wyklej – pokaż nam swojego piłkarskiego idola, za pośrednictwem pracy plastycznej. Koniecznie wkomponuj w pracę nazwę naszego klubu Ajaks Częstochowa.

Zgłoś ją w naszym konkursie wysyłając zdjęcie pracy w wiadomości prywatnej na naszym profilu. W konkursie mogą brać udział dzieci do 14 roku życia. Do wygrania wspaniałe sportowe nagrody Piłka NIKE PITCH TEAM, koszulki Ajaks Częstochowa, dla każdego uczestnika konkursu wlepka klubowa Ajaks Częstochowa. Pełny regulamin poniżej. Zapraszamy do udziału!

Termin nadsyłania prac: 31.10.2018 do godziny 23.00.

Regulamin Konkursu UKS Ajaks Częstochowa: MÓJ PIŁKARSKI IDOL

§ 1.
Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Konkurs” – konkurs z dziedziny sztuki prowadzony w związku z promocją i reklamą Organizatora Konkursu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,
2. „Organizator Konkursu” – Uczniowski Klub Sportowy Ajaks Częstochowa, działający jako inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego, z siedzibą w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10, 42 – 200 Częstochowa, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy, KRS 0000452534, posługującym się numerem NIP: 5732468604, REGON: 15197819000000.
3. „Uczestnik” – uczestnik Konkursu będący osobą fizyczną, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4. „Zgłaszający” – osoba występująca na podstawie obowiązujących przepisów w imieniu Uczestnika, wyrażająca zgodę na wzięcie przez Uczestnika udziału w konkursie, jednocześnie uprawniona do jego reprezentacji, w szczególności rodzic lub inny opiekun prawny

§ 2.
Postanowienia ogólne
1. W stosunku do Uczestników Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 KC za oznaczone w Regulaminie czynności.
2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik i Zgłaszający akceptuje poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie.
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej https://www.facebook.com/ajaksczestochowa/ .
4. Konkurs prowadzony jest od dnia 11.10.2018 r. do dnia 31.10 do godziny 23.00.
5. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, czy administrowany przez serwis Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia mogące mieć związek z konkursem.

§ 3.
Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie
1. Zgłaszającym nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, a także osoby współpracujące z Organizatorem przy realizacji Konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. Przez osoby współpracujące rozumie się osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem przy realizacji Konkursu (w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej) oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
2. Warunkiem uczestnictwa Uczestnika w Konkursie jest:
a) posiadanie przez Zgłaszającego aktywnego konta w serwisie internetowym www.facebook.com,
b) zapoznanie się przez Zgłaszającego z Regulaminem, dostępnym na profilu Facebook UKS Ajaks Częstochowa, https://www.facebook.com/ajaksczestochowa/ 
c) przesłanie przez Zgłaszającego pracy konkursowej w formie prywatnej wiadomości w serwisie Facebook, skierowanej do administracji profilu Organizatora wraz z następującymi informacjami: imię i nazwisko Uczestnika autora pracy konkursowej, jego wieku oraz miasta, z jakiego została nadesłana praca.
d) w przypadku wygranej w Konkursie przesłanie przez Zgłaszającego danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody: imienia i nazwiska Zgłaszającego, adresu korespondencyjnego oraz nr telefonu. Nagrodzona praca musi również zostać w oryginale przesłana na adres: Uczniowski Klub Sportowy Ajaks Częstochowa z siedzibą w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10, 42 – 200 Częstochowa celem potwierdzenia autentyczności. Wysyłka musi nastąpić za potwierdzeniem odbioru jej przez Organizatora Konkursu, odbywa się na koszt osoby biorącej udział w konkursie. W przypadku niedostarczenia oryginału pracy nagrody nie zostaną wydane.
e) wyrażenie zgody na pobranie i przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego i Uczestnika celem przekazania nagrody konkursowej, przy czym zgoda musi być wyrażona w formie prywatnej wiadomości na portalu Facebook skierowanej do administracji profilu Organizatora w terminie do pięciu dni kalendarzowych od daty ogłoszenia Zwycięzców konkursu.
f) wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail, wiadomości w serwisie Facebook lub kontakt telefoniczny przez Organizatora i podmioty wspierające organizację Konkursu w sprawach związanych z Konkursem, w szczególności weryfikacją zgłoszenia, rozstrzygnięciem konkursu oraz przekazaniem nagrody, przy czym zgoda musi zostać przesłana w terminie do pięciu dni kalendarzowych od daty ogłoszenia Zwycięzców konkursu w formie prywatnej wiadomości na portalu Facebook skierowanej do administracji profilu Organizatora.
3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tzn. Zgłaszający może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia konkursowego w odniesieniu do tego Uczestnika. W przypadku dokonania większej liczby zgłoszeń przez tego samego Uczestnika, wiążące będzie zgłoszenie dokonane najwcześniej. Zgłaszający może zgłosić do konkursu kilku Uczestników.

§ 4.
Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu
1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez Uczestnika (dziecko do lat 14) pracy konkursowej w postaci pracy plastycznej, wykonanej samodzielnie i w sposób autorski, na dowolnym formacie, w dowolnej technice, stworzonego na potrzeby konkursu i prezentujący hasło „Mój piłkarski idol”. Praca konkursowa MUSI zawierać słowo „Ajaks Częstochowa” w dowolny sposób wkomponowane w pracę.
2. Pracę konkursową Uczestnika Zgłaszający prześle w formie prywatnej wiadomości na portalu Facebook do administracji profilu Organizatora wraz z następującymi informacjami:
a) imię i nazwisko autora pracy konkursowej,
b) wiek autora
c) miejsca zamieszkania autora pracy.
Zgłaszający oświadcza, że nie składa fałszywych informacji.
3. Wyłonienia zwycięzców spośród Uczestników dokona Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatora.
5. Zwycięzcą nagrody głównej zostanie jeden Uczestnik, zwycięzcami nagród dodatkowych zostanie dwóch Uczestników. Każda osoba, która dostarczy pracę konkursową otrzyma pamiątkową wlepkę Ajaks Częstochowa
6. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzców biorąc pod uwagę: samodzielności wykonania pracy konkursowej, kreatywność i oryginalność pracy, wykorzystane techniki plastyczne, walory estetyczne pracy, wpisanie się w koncepcję Konkursu. Komisja Konkursowa sporządzi protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji. W protokole opisany będzie przebieg i wyniki czynności przyznania nagrody oraz lista zwycięzców.
7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 7.11.2018 w serwisie Facebook za pośrednictwem wpisu na stronie https://www.facebook.com/ajaksczestochowa/ 
8. Zgłaszający, który otrzyma informację, iż zgłoszony przez niego Uczestnik otrzyma nagrodę wyraża w imieniu Uczestnika zgodę na zamieszczenie imienia, wieku oraz miejsca zamieszkania autora pracy w poście na portalu Facebook informującym o laureatach konkursu.
9. Na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili rozpoczęcia Konkursu, a w szczególności na następujących: - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy prac konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym zapisu i zwielokrotniania w Internecie, w tym w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w szczególności w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora - w zakresie rozpowszechniania prac konkursowych w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie nagrodzonej pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na portalach społecznościowych i na stronie internetowej Organizatora, a także w przygotowanych przez Organizatora materiałach promocyjnych i reklamowych.
10. Zgłaszający wyraża w imieniu Uczestnika zgodę na wykorzystanie przesłanej pracy konkursowej przez Organizatora w materiałach promocyjnych oraz na stronie https://www.facebook.com/ajaksczestochowa/na polach eksploatacji opisanych w pkt. 9.
11. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie Uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów, ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków.
12. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika oraz Zgłaszającego Regulaminu Konkursu w całości oraz jest równoznaczne ze zobowiązaniem się Uczestnika oraz Zgłaszającego do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do konkursu Uczestnik poprzez działającego w jego imieniu Zgłaszającego, potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

§ 5.
Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy Zgłaszający podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, niespełnienia postanowień niniejszego Regulaminu, naruszenia zasad uczciwej rywalizacji i prób rozstrzygnięcia konkursu na własną korzyść przy użyciu nieetycznych środków, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub regulaminu portalu Facebook.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia i uwzględnienia zgłoszenia konkursowego, jeśli narusza ono normy życia społecznego; prezentuje elementy rasistowskie, ksenofobiczne, polityczne, religijne, propagandowe; nie przedstawia elementu wymaganego w zgłoszeniu.
3. Zgłaszający zgłaszając do konkursu Uczestnika akceptuje, że nie może być przedmiotem zgłoszenia praca konkursowa, której Uczestnik nie jest wyłącznym autorem lub która w jakikolwiek sposób narusza prawa osób trzecich. Organizator przed wydaniem nagrody może zwrócić się do Zgłaszającego o złożenie odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie. Jeżeli okaże się, że Uczestnik nie jest autorem pracy konkursowej lub narusza on prawa osób trzecich, Uczestnik traci prawo do nagrody.

§ 6.
Nagrody oraz ich wydanie
1. Nagrodą główną jest Piłka NIKE PITCH TEAM oraz Koszulka Ajaks Częstochowa . Nagrodę główną otrzyma jeden uczestnik.
2. Nagrodą dodatkową jest Koszulka Ajaks Częstochowa. Nagrodę dodatkową otrzyma dwóch Uczestników. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkową wlepkę Ajaks Częstochowa
3. Wydanie nagrody odbędzie się wyłącznie, jeśli zostaną spełnione warunki określone w § 3.
4. Nagroda będzie dostępna do przekazana w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu w siedzibie Klubu UKS Ajaks Częstochowa.
5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
6. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
7. Nagrody w sposób nieznaczny mogą odbiegać od nagród prezentowanych na grafice konkursowej.

§ 7.
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Reklamacja powinna być przesłana w formie prywatnej wiadomości na portalu Facebook do administracji profilu Organizatora lub na adres korespondencyjny Organizatora w formie pisemnej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny i adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia Zwycięzców konkursu.
2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową albo poprzez formę prywatnej wiadomości na portalu Facebook niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
3. Jeżeli Uczestnik nie będzie godził się z rozstrzygnięciem Organizatora Konkursu, przysługuje mu możliwość skierowania sprawy do właściwego sądu powszechnego.

§ 8.
Dane osobowe
1. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestników zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją Konkursu. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak udzielenia zgody wyłącza możliwość uczestniczenia w Konkursie.
2. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Uczestników lub Zgłaszających: a. imię i nazwisko b. adres e-mail c. telefon kontaktowy d. wiek autora pracy konkursowej e. miejsce zamieszkania.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Zgłaszających jest Organizator.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie udzielonej zgody w celu: a. realizacji Konkursu, b. doręczenia nagród, c. zebrania opinii od Uczestników o przeprowadzonym Konkursie, d. wysyłania e-mailem lub drogą pocztową albo poprzez formę prywatnej wiadomości na portalu Facebook informacji związanych z Konkursem, e. zamieszczenia imienia, wieku oraz miejsca zamieszkania autora pracy w poście na portalu Facebook informującym o laureatach konkursu.
5. Uczestnik oraz działający w jego imieniu Zgłaszający ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, nie wpłynie to jednak na zasadność dokonanego przetwarzania danych osobowych przed datą cofnięcia zgody.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji Konkursu i przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających.
7. Uczestnik oraz Zgłaszający ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnik i Zgłaszający ma również prawo żądania przeniesienia danych.
8. Uczestnik oraz Zgłaszający ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
9. Uczestnik oraz Zgłaszający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie wykorzystuje również danych osobowych do profilowania Uczestników i Zgłaszających.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich oraz do Organizacji Międzynarodowych.
12. Organizator będzie miał prawo powierzyć dane osobowe Uczestników i Zgłaszających, podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Konkursu wyłącznie w celu przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.
13.Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim celem ich wykorzystania w celach marketingowych niezwiązanych z Konkursem.
14.Szczegółowy zakres ochrony danych osobowych oraz praw przysługujących Uczestnikom i Zgłaszającym określa Polityka Prywatności będąca załącznikiem do niniejszego regulaminu.

§ 9.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: https://www.facebook.com/ajaksczestochowa/ 
2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać, kontaktując się z Organizatorem w serwisie Facebook na stronie https://www.facebook.com/ajaksczestochowa/ 
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika oraz Zgłaszającego regulaminu konkursu w całości. Uczestnik oraz Zgłaszający zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które uprawniają Uczestnika do udziału w Konkursie.
4. Uczestnikowi Konkursu, który nie spełnia warunków określonych w regulaminie nie przysługuje prawo do nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Uczestnika adresu do korespondencji, co uniemożliwia wysyłkę nagrody. W takiej sytuacji Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem drogą mailową bądź telefonicznie albo poprzez formę prywatnej wiadomości na portalu Facebook, celem ustalenia właściwego adresu.
6. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Polityka Prywatności określająca szczegółowo zasady ochrony danych osobowych przez Organizatora.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Uczestników i Zgłaszających Konkursu UKS Ajaks Częstochowa: MÓJ PIŁKARSKI IDOL jest Uczniowski Klub Sportowy Ajaks Częstochowa, działający jako inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego, z siedzibą w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10, 42 – 200 Częstochowa, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy, KRS 0000452534, posługującym się numerem NIP: 5732468604, REGON: 15197819000000., zwany dalej "Administratorem".
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., a także zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
4. Dane osobowe pozyskane przez Administratora są wykorzystywane przez Administratora w celu (I) realizacji Konkursu, (II) doręczenia nagród, (III) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie, (IV) wysyłania emailem lub drogą pocztową albo poprzez formę prywatnej wiadomości na portalu Facebook informacji związanych z Konkursem.
5. Administrator, za wyjątkiem celów określonych w pkt. 4 nie przetwarzana danych osobowych w celu wykorzystania ich na potrzeby marketingowe niezwiązane z Konkursem i w szczególności dane osobowe nie są przez Administratora udostępniane w tym celu podmiotom trzecim.
6. Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe:
a. Imię i nazwisko
b. Adres zamieszkania
c. Adres e-mail
d. Nr telefonu
e. Nazwa profilu na Facebooku
f. Wiek autora pracy
7. Administrator ma prawo powierzania danych osobowych podmiotom za pomocą których Administrator realizuje Konkurs, jedynie w celach określonych w pkt 4.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
8. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonej w sposób swobodny i dobrowolny. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jest jednak konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe uczestniczenie w Konkursie.
9. Administrator przechowuje dane osobowe Uczestnika i Zgłaszającego, aż do zakończenia Konkursu i przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z Konkursu.
10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnej na adres Administratora, bądź też w formie elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
albo poprzez formę prywatnej wiadomości na portalu Facebook do Administratora.
11. W przypadku wycofania zgody może zaistnieć sytuacja, iż Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W takiej sytuacji Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jedynie w celach i w zakresie w jakim dopuszczają to przepisy prawa pomimo braku zgody osoby, której dane dotyczą.

IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
12. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji:
a. cele przetwarzania;
b. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
c. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, a także zastosowanych zabezpieczeniach związanych z przekazywaniem danych odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
h. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
13. Administrator, na żądanie, dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
14. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
15. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
d. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele marketingu bezpośredniego;
e. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
f. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
g. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
16. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:
a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
17. Jeżeli na mocy pkt 16 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia
18. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy w oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
19. Wykonując prawo do przenoszenia danych określone wyżej, osoba której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
20. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

V. SPRZECIW
21. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na przepisie art. 6 ust. 1 lit. e, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
22. Po wniesieniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
23. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
24. Administrator nie podejmuje decyzji wyłącznie w sposób zautomatyzowany, ani też nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania.
25. Administrator nie ustanawia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
26. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, szczegółowo opisane w niniejszej Polityce Prywatności, wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a zapisy niniejszej Polityki Prywatności w żaden sposób nie ograniczają tych praw.
27. Zakres w jakich możliwe będzie skorzystanie z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, może być na mocy przepisów prawa ograniczony, w szczególności ze względu na prawa i wolności innych osób lub ze względu na interes publiczny.
28. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.